Historia e Organización

Historia

No ano 2009 constitúese a Agrupación Estratéxica CiTIUS, xermolo do Centro, que foi recoñecida como unha das oito Agrupacións Estratéxicas do Programa de Consolidación e Estruturación da Xunta de Galicia nese mesmo ano.

Posteriormente, no ano 2010, créase o CiTIUS como centro pertencente á Rede de Centros Singulares de Investigación do Campus Vida. Ao Centro adscríbense inicialmente 32 investigadores, tras un proceso de avaliación por parte da Comisión Científica Externa. No ano 2012, os investigadores trasládanse ás actuais instalacións no Campus Vida.

Dende decembro de 2016, o CiTIUS consolídase entrando a formar parte das sete entidades acreditadas no Programa de axudas para a acreditación, estruturación e mellora de centros de investigación singulares e agrupacións estratéxicas consolidadas do Sistema Universitario de Galicia.

Organización

O modelo organizativo do CiTIUS básase no modelo da Rede de Centros Singulares de Investigación da USC:

Modelo organizativo

A dirección e xestión do CiTIUS corresponden ao Director Científico e ao Director Adxunto. Na actualidade, o Director Científico do Centro é o Prof. Dr. Senén Barro Ameneiro e o Director Adxunto é o Prof. Dr. Paulo Félix Lamas.

No modelo organizativo do CiTIUS adquire un papel relevante o asesoramento prestado por dúas comisións externas:

 1. A Comisión Científica Externa asesora á dirección do CiTIUS, avalía periódicamente o desenvolvemento da súa actividade científica e asesora sobre a ascripción de novos investigadores. Actualmente formada por cinco investigadores de recoñecido prestixio:
  • Prof. Dr. Ramón López de Mántaras, director do Institut d’Investigació en Inteligéncia Artificial of the Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
  • Prof. Dr. David Atienza, da École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL).
  • Prof. Dr. Gustavo Alonso, da Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (ETHZ).
  • Prof. Dr. Francisco Tirado, director do Centro de Supercomputación Complutense da Universidade Complutense de Madrid (UCM).
  • Prof. Dr. Pedro Larrañaga, da Universidade Politécnica de Madrid (UPM)
 2. O Consello Empresarial As súas principais funcións son establecer novas fórmulas de colaboración nos ámbitos dos recursos humanos, formación e transferencia de tecnoloxía ó tecido industrial, establecer un canal de comunicacións que permita identificar intereses comúns a explorar e desenvolver fórmulas de patrocinio e financiamento privado. Actualmente está formado por profesionais de empresas de claro liderado tecnolóxico:
  • Clara Jiménez, Directora de Innovación, Accenture.
  • Elías Castro, Account Manager, DXC Technology.
  • Antonio Agrasar, Conselleiro Delegado, Plexus.
  • David Pascual Portela, Head of Indraventures, Indra.
  • María Antonia Otero, socia fundadora e CEO de Tenestilo.com
  • Nuria Oliver, Director of Research in Data Science at Vodafone.
  • Antonio Rodríguez del Corral, Presidente do Cluster TIC Galicia.

A Comisión Reitora é o órgano superior de goberno e está formada polos seguintes membros da USC:

 • Antonio López Díaz, Reitor da USC e Presidente da Comisión.
 • José Alberto Díez de Castro, Secretario Xeral de Universidades.
 • Vicente Pérez Muñuzuri, Vicerreitor de investigación.
 • Javier Ferreira Fernández, Xerente da USC.
 • Rogelio Conde-Pumpido Tourón, Director de Xestión e Valoración de I+D+i e Secretario da Comisión.
 • Senén Barro Ameneiro, Director Científico do CiTIUS.
 • Paulo Félix Lamas, Director Adxunto do CiTIUS.

O centro conta tamén cunha estrutura interna, a Comisión de Apoio a Dirección, formada por 7 investigadores ascritos, o Director Científico, o Director Adxunto e a Unidade de xestión do coñecemento e a transferencia. As suas principais funcións son asesorar á dirección na toma de decisións e colaborar na planificación estratéxica do CiTIUS.

A estrutura de xestión do Centro compleméntase coas catro Unidades de apoio:

 • Unidade de xestión do coñecemento e a transferencia: céntrase na identificación de novas oportunidades de financiamento, a xestión da transferencia de coñecemento e tecnoloxía, a protección de resultados, a proxección exterior do CiTIUS e o apoio ao emprendemento.
 • Unidade de xestión económica e administrativa: desenvolve as funcións de xestión económica, xestión de persoal, xestión administrativa, xestión documental e elaboración da memoria de actividades.
 • Unidade de xestión de infraestruturas TIC: realiza a xestión da adquisición de equipamento informático e técnico, xestión de inventario, administración de sistemas e servizos, desenvolvemento e xestión das ferramentas software que soportan o funcionamento do Centro incluíndo a web do mesmo, e formación de usuarios.
 • Unidade de prensa e comunicación: encargada de difundir a actividade do Centro nos medios de comunicación no seu sentido máis amplo. Na actualidade traballa de forma coordinada para os tres Centros da Rede de Centros Singulares de Investigación de Campus Vida.