Historia e Organización

Historia

O CiTIUS naceu no ano 2010 no marco da Rede de Centros Singulares de Investigación do Campus Vida. O Campus Vida, cualificado como Campus de Excelencia Internacional polo Ministerio de Educación e Ciencia en 2009, especialízase en varios eixos complementarios das Ciencias da Vida.

De forma previa á súa constitución, os grupos cunha maior traxectoria investigadora no ámbito das TI na Universidade de Santiago de Compostela (USC) desenvolveron unha estratexia de fortalecemento e consolidación da súa actividade de I+D+i. No ano 2009 constituíron a Agrupación Estratéxica CiTIUS, xerme do Centro de Investigación, que foi recoñecida como unha das oito Agrupacións Estratéxicas do Programa de Consolidación e Estruturación da Xunta de Galicia nese mesmo ano.

Os investigadores que forman parte actualmente do CiTIUS foron seleccionados tras un proceso de adscrición temática validado pola Comisión Científica Externa do Centro durante o seu proceso de constitución, cunha composición maioritaria de investigadores provenientes da Agrupación Estratéxica CiTIUS. Neste momento, o CiTIUS conta con 32 investigadores adscritos pertencentes a un total de 6 grupos de investigación da USC: Grupo de Arquitectura de Computadores, Grupo de Sistemas Intelixentes, Grupo de Visión Artificial, Grupo de Gráficos por Computador e Enxeñaría de Datos, Grupo de Intelixencia Artificial Aplicada e Grupo de Gramática do Español.

O primeiro Plan Estratéxico do CiTIUS abarcou inicialmente o período 2011-2013. O seu principal labor foi a creación e desenvolvemento do Centro, das súas estruturas de xestión e investigación, da súa programación científica, dos procesos que organizan a súa actividade, das estratexias de procura de financiamento e das canles de comunicación co contorno socioeconómico. Este primeiro plan excedeu, pola súa ambición, a marxe temporal concedida para o seu cumprimento, motivo polo cal ampliouse a súa vixencia até o ano 2015.

Actualmente, o CiTIUS está en proceso de execución do seu segundo Plan Estratéxico (2016-2018); este plan ten por obxecto a creación das condicións adecuadas para a realización dunha investigación na fronteira do coñecemento, da máxima ambición e con aspiración a xerar o maior impacto dende os puntos de vista científico, tecnolóxico e social. Ponse o foco no persoal científico do Centro en todas as súas categorías, para estimular a súa creatividade, o seu liderado e o seu desenvolvemento profesional.

Dende decembro de 2016, o CiTIUS forma parte das sete entidades acreditadas no Programa de axudas para a acreditación, estruturación e mellora de centros de investigación singulares e agrupacións estratéxicas consolidadas do Sistema Universitario de Galicia.

Organización

Dende a súa creación no ano 2010, o Dr. Paulo Félix Lamas é o Director comisario do CiTIUS. Na actualidade, hai 32 investigadores adscritos ao centro. O persoal investigador compleméntase con investigadores en formación, predoutorais e postdoutorais. Na súa totalidade, máis de 100 científicos traballan actualmente no CiTIUS.

Esquema organizativo

No modelo organizativo do CiTIUS adquire un papel relevante o asesoramento prestado por dúas comisións externas:

 1. A Comisión Científica Externa, formada por personalidades de recoñecido prestixio científico, seleccionan aos investigadores do CiTIUS. Esta Comisión ten por funcións asesorar ao Director do CiTIUS sobre a evolución do centro e avaliar periódicamente o desenvolvemento da súa actividade. Actualmente componse dos seguintes científicos:
  • Prof. Dr. Ramón López de Mántaras, director do Instituto de Investigación en Intelixencia Artificial do Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
  • Prof. Dr. Isidro Ramos Salavert, do Departamento de Sistemas Informáticos y Computación da Universidade Politécnica de Valencia (UPV).
  • Prof. Dr. David Atienza, profesor asociado de enxeñería computacional e electrónica en École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL).
  • Prof. Dr. Gustavo Alonso, do Departamento de Computer Science da Escola Politécnica Federal de Zúrich (ETHZ).
  • Prof. Dr. Francisco Tirado, director do Centro de Supercomputación Complutense da Universidade Complutense de Madrid (UCM) e membro do padroado e do Consello Asesor Científico do Parque Científico de Madrid.
 2. O Consello Empresarial está formado por profesionais de empresas e administracións de claro liderado tecnolóxico. As súas principais funcións son establecer novas fórmulas de colaboración nos ámbitos de recursos humanos, formación e transferencia de tecnoloxía ó texido industrial, establecer un canal de comunicación que permita identificar intereses comúns a explorar e desenvolver fórmulas de patrocinio e financiamento privado. Actualmente inclúe a un conxunto de axentes nacionais do mundo empresarial:
  • Clara Jiménez, Directora de Innovación, Accenture.
  • Andrés García-Rodeja, Big Data and Analytics CoE Director, DXC Technology.
  • Antonio Agrasar, Conselleiro Delegado, Plexus.
  • María Antonia Otero, socia fundadora e CEO de Tenestilo.com
  • David Pascual Portela, Head of Intraventures, Indra.
  • Nuria Oliver, Director of Research in Data Science at Vodafone.

A Comisión Reitora é o órgano superior de goberno e está formada polos seguintes membros da USC:

 • Antonio López Díaz, Reitor da USC e Presidente da Comisión.
 • Vicente Pérez Muñuzuri, Vicerreitor de investigación.
 • Javier Ferreira Fernández, Xerente da USC.
 • José María Arias Mosquera, Presidente do Consello Social.
 • Rogelio Conde-Pumpido Tourón, Director de Xestión e Valoración de I+D+i.
 • Paulo Félix Lamas, Director comisario do CiTIUS.

O Centro tamén conta con dúas estruturas internas:

 1. O Consello Científico está formado polo Director e un representante de cada programa científico do CiTIUS. Este órgano ten como principal misión asesorar ao Director Científico do centro sobre os programas en materia científica, tecnolóxica e de transferencia do coñecemento.
 2. A Comisión de Apoio á Dirección, formada por 5 investigadores adscritos e o Director do Centro. As súas principais funcións son asesorar ao Director na toma de decisións, colaborar na planificación estratéxica do CiTIUS e coordinar o desenvolvemento de programas de actuación propios.

A estrutura de xestión do Centro compleméntase coas catro Unidades de Apoio:

 • Unidade de Xestión do Coñecemento e a Transferencia: céntrase na identificación de novas oportunidades de financiamento, a xestión da transferencia de coñecemento e tecnoloxía, a protección de resultados, a proxección exterior do CiTIUS e o apoio ao emprendemento.
 • Unidade de Xestión Económica e Administrativa: desenvolve as funcións de xestión económica, xestión de persoal, xestión administrativa, xestión documental e elaboración da memoria de actividades.
 • Unidade de Xestión de Infraestruturas TIC: realiza a xestión da adquisición de equipamento informático e técnico, xestión de inventario, administración de sistemas e servizos, desenvolvemento e xestión das ferramentas software que soportan o funcionamento do Centro incluíndo a web do mesmo, e formación de usuarios.
 • Unidade de Prensa e Comunicación: encargada de difundir a actividade do Centro nos medios de comunicación no seu sentido máis amplo. Na actualidade traballa de forma coordinada para os tres Centros da Rede de Centros Singulares de Investigación de Campus Vida.