Misión, visión e valores

Misión

O CiTIUS ten como misión a creación dunha contorna de investigación nas TIN que impulse un novo modelo de crecemento económico e desenvolvemento social baseados na mellora sostible e equitativa da calidade de vida e comprometido co medio ambiente.

Visión

O CiTIUS quere ser un centro de investigación recoñecido a nivel internacional, que desenvolva unha investigación de impacto científico, comprometido coa captación de talento e coa súa capacitación para o desenvolvemento dunha carreira investigadora ou profesional do máximo nivel, e co desenvolvemento económico e social a través da transferencia dos resultados da súa investigación e o emprendemento.

Ademáis, o CiTIUS fundamenta esta visión no desenvolvemento de tres eixos fundamentais que condicionarán a súa actuación estratéxica:

  1. A xeración de sinerxias nun contexto de cooperación multidisciplinar como medio para desenvolver as iniciativas de maior potencial e valor científico, económico e social.
  2. O establecemento dunha dinámica de funcionamento que inventive a mellora contínua na actividade investigadora, constatable a través de indicadores de captación de recursos competitivos, de productividade científica, de formación de investigadores, de transferencia de coñecemento e tecnoloxía á contorna socioeconómica e de internationalización da actividade investigadora.
  3. A atracción do talento en condicións competitivas, tanto de investigadores en formación, coma posdoutorais e consolidados, a creación das condicións para que estos desenvolvan o seu persoal proxecto científico nunha contorna de constante estímulo creativo e a súa capacitación investigadora e profesional para situalos nas condicións ideais para a continuación da sía carreira profesional no ámbito científico ou industrial.

Valores éticos

  1. Integridade, honradez e obxectividade.
  2. Respeto mutuo.
  3. Compromiso coa sociedade e o medio ambiente.

Valores profesionais

  1. Excelencia e mellora continuas.
  2. Creatividade e rigor científicos.
  3. Colaboración e participación.