Aurelia Fernández Magadán

CONSERXERÍA

Bio

Son Técnico Superior en Administración e Finanzas. Traballo no CiTIUS dende novembro de 2012 realizando as función de Oficial de Servizo. As tarefas que desempeño abarcan, entre outras: garantir a apertura e feche do edificio e dependencias nas que presto servizo; controlar o estado de funcionamento do edificio; vixiar as instalacións, comunicando calquera anomalía; recibir, custodiar e garantir a distribución da correspondencia; facilitar información xeral, presencial ou telefónica e, en xeral, realizar as tarefas afíns á categoría.

Contacto

E-mail: aurelia.fernandez [at] usc.es
Espazo: Portería
Teléfono: +34 8818 16400