Visión Artificial

A visión por computador é unha disciplina científica que ten como propósito a extracción, análise e interpretación automática da información contida en imaxes e vídeos dixitais de escenas do mundo real. A investigación neste campo é de carácter multidisciplinar, e tenta dotar a calquera dispositivo con capacidade de captación de datos visuais e procesamento con capacidades similares, senón mellores, ao sistema de visión humano na súa interpretación da realidade e a toma de decisións. Neste propósito conflúen varias temáticas de estudo coma o deseño de métodos e modelos matemáticos para a extracción de información, as técnicas de aprendizaxe automática para a interpretación e axuda á toma de decisións, ou o deseño e mellora de sensores ou dispositivos de adquisición.

Os ámbitos de aplicación onde a visión por computador é xa capaz de acadar resultados robustos fóra do laboratorio medran día a día, favorecidos polos avances tecnolóxicos, o abaratamento dos sistemas de adquisición, o crecemento da capacidade computacional dos ordenadores e dos dispositivos móbiles, e o crecente interese a nivel académico e comercial que a disciplina ven xerando nas últimas décadas.

As liñas de investigación que se abordan no centro alíñanse cos seguintes obxectivos científicos e tecnolóxicos:

Obxectivos científicos

 • Recoñecemento de patróns en imaxes e vídeos.
 • Novas aproximacións á segmentación de imaxes complexas.
 • Desenvolvemento de modelos computacionais de atención visual.
 • Recoñecemento biométrico baseado en aprendizaxe incremental e continua.
 • Arquitecturas hardware para sistemas de visión.
 • Sensores CMOS de visión, autoalimentados e de baixo consumo de potencia.
 • Detección e tracking de obxectos mediante técnicas de Deep Learning.
 • Procesamento (rexistrado, clasificación, adaptación de dominio, detección de cambios,...) de imaxes obtidas mediante sensores RGB, multiespectrais e hiperespectrais.

Obxectivos tecnolóxicos

 • Aplicación de técnicas de detección e tracking de obxectos para monitorización de tráfico, control do tráfico aéreo e sense & avoid.
 • Correspondencia de imaxes e abstracción 3D de escenas.
 • Desenvolvemento de frameworks para o diagnóstico colaborativo e descubrimento de valores diagnóstico en imaxes biomédicas.
 • Sistemas de análise cuantitativo sobre imaxes nos ámbitos da biomedicina, bioloxía, química e tecnoloxía de alimentos.
 • Procesamento de imaxes de superficie terrestre obtidas mediante sensores ubicados en UAVs e satélites para monitorización.