PLASTIC: People as a service soportado polas tecnoloxías da información e as comunicacións

People as a service soportado polas tecnoloxías da información e as comunicacións

Descrición

O obxectivo do proxecto é o desenvolvemento de tecnoloxías para optimizar e flexibilizar a configuración de equipos de proxecto, proporcionando o equipo humano que máis se acomode ás necesidades do proxecto. Para iso terase en conta, en cada momento o talento e distintos tipos de capacidades (técnicas, de xestión, persoais, etc.) dos profesionais, as características dos proxectos existentes e dos clientes dos mesmos, etc. Desta forma optimizarase o custo e se maximizará a obtención de resultados dos proxectos. Do mesmo xeito aumentará a calidade dos proxectos, e a satisfacción dos profesionais, clientes e usuarios.

Obxectivos

En máis detalle, os obxectivos dos equipos do CiTIUS no proxecto PLASTIC son os seguintes:

  • Desenvolver unha infraestrutura que permita a integración das distintas fontes de información corporativa, a súa análise por medio de ferramentas lingüísticas, e a extracción de coñecemento a partir destas fontes
  • Investigar e desenvolver ferramentas para caracterizar aos profesionais dunha organización en base ás métricas que os describen e predicir a súa evolución para coñecer o estado futuro da organización
  • Desenvolver unha aplicación para a estimación de esforzos en proxectos de desenvolvemento software, atendendo ao seu tipoloxía e ás métricas software que caracterizan devanditos proxectos
  • Desenvolver ferramentas para a xeración automática de informes de estado e situación (reporting automático) de proxectos, elaborados en linguaxe natural

Subproxecto con Indra: Análise e extracción de información lingüística

Desenvolveranse módulos lingüísticos para transformar comentarios non estruturados do persoal das empresas en información estruturada que represente coñecemento en forma de proposicións básicas susceptíbeis de poboar unha ontoloxía. Trátase, polo tanto, de converter información non estruturada (texto en linguaxe natural) en datos estruturados mediante técnicas baseadas no Procesamento da Linguaxe Natural, concretamente, tokenización, etiquetación morfosintáctica, recoñecemento de entidades e extracción de relacións semánticas.

Subproxecto con Comasis: Caracterización e evolución de profesionais e xestión intelixente de proxectos

A colaboración centrarase nos seguintes aspectos:

  • Desenvolvento de ferramentas baseadas en intelixencia artificial (clasificación e segmentación) para caracterizar aos profesionais dunha organización e predicir a súa evolución
  • Deseñar e implementar unha aplicación para a estimación de tempos de desenvolvemento de proxectos software mediante regresión intelixente e a súa planificación automática (scheduling)
  • Desenvolver ferramentas baseadas en xeración de linguaxe natural (NLG) para a produción automática de informes de estado e situación de proxectos (reporting automático) en formato textual

Investigadores

Subproxecto con Indra: Análise e extracción de información lingüística

Subproxecto con Comasis: Caracterización e evolución de profesionais e xestión intelixente de proxectos